Các loại văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của Nhà nước Việt Nam

 

Căn cứ theo hệ thống văn bản Nhà nước Việt Nam, SUM.Legal xin tư vấn các loại văn bản quy phạm pháp luật hiện hành như sau: Hiến pháp; Sắc lệnh – Sắc luật; Luật – Pháp lệnh; Nghị định; Quyết định; Thông tư. Sau đây là định nghĩa các loại văn bản:

Hiến pháp là gì?

Hiến pháp là luật cơ bản của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực pháp lý cao nhất, quy định các vấn đề cơ bản nhất của Nhà nước như:chế độ chính trị, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường, bảo vệ tổ quốc, tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước. Mọi văn bản pháp luật khác phải phù hợp với Hiến pháp. Mọi hành vi vi phạm Hiến pháp đều bị xử lý. Cơ chế bảo vệ Hiến pháp do luật định. Bản hiến pháp đang có hiệu lực là bản Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua vào sáng ngày 28 tháng 11 năm 2013.

Sắc lệnh – Sắc luật là gì?

Sắc lệnh – Sắc luật là văn bản quy phạm pháp luật của người đứng đầu bộ máy nhà nước hoặc bộ máy hành pháp. Sắc lệnh là văn bản do Chủ tịch nước ban hành, ở một số nước có thể do Tổng thống, Thủ tướng hoặc Tòa án ban hành.

Luật – Pháp lệnh là gì?

Luật – Pháp lệnh là là tổng thể các quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung, do Nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận, được Nhà nước đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, và cưỡng chế.

Nghị định là gì?

Nghị định là văn bản do chính phủ ban hành dùng để hướng dẫn luật hoặc quy định những việc phát sinh mà chưa có luật hoặc pháp lệnh nào điều chỉnh. Chính phủ ban hành nghị định để quy định những quyền lợi và nghĩa vụ của người dân theo Hiến pháp và Luật do Quốc hội ban hành.

Quyết định là gì?

Quyết định là một loại văn bản thuộc hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Quyết định là việc công bố hay công nhận một vấn đề đối với tổ chức hay cá nhân nào đó có tính thực thi bắt buộc.

Thông tư là gì?

Thông tư là hình thức văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành để hướng dẫn thực hiện văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên. Thông tư bao gồm: thông tư do một bộ ngành ban hành và thông tư liên tịch do hai hay nhiều bộ, ngành ban hành.

 

(Nguồn: tổng hợp internet)

Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, quý đọc giả có nhu cầu tư vấn cụ thể, xin vui lòng liên hệ luật sư để có thông tin chuẩn xác nhất.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *